اعلام نتیجه مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی

به گزارش مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه، با استعانت از درگاه ایزد منان و در راستای ارتقاء سطح بهداشت سراهای دانشجویی و فرهنگ سازی موازین بهداشتی و سبک زندگی سالم و نیز حساس نمودن دانشجویان به اهمیت و جایگاه بهداشت، متعاقب نامه شماره ۱۶۳۹۸ / ۵ / ۴ مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۱ دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان و در اجرای آیین نامه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی ابلاغی آن سازمان، فرم خود ارزیابی برای انتخاب اتاق های نمونه در سایت دانشگاه بارگذاری گردید. این فرم مشتمل بر  ۳۰  گویه و بر اساس معیارهای رعایت نظم و ترتیب در اتاق، رعایت بهداشت فردی، نگهداری صحیح مواد غذایی، جلوگیری از تکثیر عوامل بیماری زا و حساسیت زا، جلوگیری از جلب حشرات و جوندگان موذی به داخل اتاق ها و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط تنظیم گردیده است. پوستر اطلاع رسانی برای شرکت در مسابقه طراحی، تکثیر و در سطح دانشگاه، سراهای دانشجویی، سایت دانشگاه، سایت معاونت دانشجویی، سایت مرکز بهداشت و درمان و کانال های ارتباطی با دانشجویان از قبیل پیام رسان سروش و …درج گردید. تعداد ۱۳ اتاق به عنوان کاندید برای انتخاب اتاق نمونه در این مسابقه شرکت نمودند. پس از بازدید کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه از این اتاق ها و تنظیم فرم ارزیابی و امتیاز دهی بر اساس معیارهای مصوب، اتاق های منتخب نمونه بهداشتی بر اساس امتیازات مکتسبه مشخص گردید. کلیه دانشجویان ساکن اتاق های منتخب نمونه بهداشتی در هفته سراهای دانشجویی با اعطای جوایز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.