اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکترای بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال ۱۴۰۳

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکترای بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال ۱۴۰۳ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به همراه مراحل انجام مصاحبه از طریق فایل زیر قابل دستیابی است:

دانلود فایل