اطلاعیه

قابل توجه متقاضیان محترم مصاحبه دکتری

طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از طریق سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، زمان مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی برق ۲۴ خرداد میباشد. لذا کلیه داوطلبان می بایست تا پایان ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۱ خرداد مدارک خود را ارسال نمایند. بدیهی است پس از این مدت  مدرکی پذیرفته نمی شود.