گفت وگوی قائم مقام معاون پژوهشی وزیر علوم با مهر  

 مهدی کشمیری ، قائم مقام معاون پژوهشی وزیر علوم در گفت وگو با مهر از ارائه گرنت فناوری به دانشگاه های پنج استان خبر داد و گفت : «پایان نامه های با موضوع فناوری ۱۰میلیون تومان و رساله های دکتری ۲۰میلیون تومان گرنت دریافت می کنند .
مهدی کشمیری ، قائم مقام معاون پژوهشی وزیر علوم در گفت وگو با مهر از ارائه گرنت فناوری به دانشگاه های پنج استان خبر داد و گفت : «پایان نامه های با موضوع فناوری ۱۰میلیون تومان و رساله های دکتری ۲۰میلیون تومان گرنت دریافت می کنند .
» او با بیان این مطلب که این پایان نامه ها و رساله ها باید در حوزه فناوری ، نوآوری و تجاری سازی باشد ، تصریح کرد : «پس ما از پایان نامه ای که به سمت فناوری و تجاری سازی حرکت کرده باشد و منجر به تولید محصولی فناور شود ، حمایت خواهیم کرد .
» قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور فناوری درباره مبالغ گرنت فناوری نیز توضیح داد و گفت : «طی مذاکراتی که با وزارت ارتباطات داشتیم ، پیش بینی ما این است که ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرنت به کارهای تحقیقاتی ارائه دهیم که بودجه ای بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان را شامل می شود . »

لینک اصلی خبر