اطلاعیه های ثبت نام (انتخاب واحد) نیمسال اول ۴۰۰-۱۳۹۹

برنامه‌ی زمان‌بندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نيم‌سال اول سال تحصيلي ۴۰۰-۱۳۹۹

 

اطلاعیه تکدرس شهریور ۹۹

 

توصیه های انتخاب واحد نیمسال اول ۴۰۰-۱۳۹۹

 

راهنمای پذیرش مهمان در نیمسال اول ۴۰۰-۱۳۹۹