اطلاعیه های انتخاب واحد ترم ۳۹۸۱

اطلاعیه ارزشیابی ترم 3981   اطلاعیه حذف اضطراری ترم 3981 اطلاعیه ترمیم (حذف و اضافه ) نیمسال اول 99-98 اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98   برنامه ي زمان بندي انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی99-98

اطلاعیه ارزشیابی ترم 3981

 

اطلاعیه حذف اضطراری ترم 3981

اطلاعیه ترمیم (حذف و اضافه ) نیمسال اول 99-98

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 

برنامه ي زمان بندي انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی99-98