اطلاعیه های انتخاب واحد ترم ۳۹۸۱

اطلاعیه ارزشیابی ترم ۳۹۸۱

 

اطلاعیه حذف اضطراری ترم ۳۹۸۱

اطلاعیه ترمیم (حذف و اضافه ) نیمسال اول ۹۹-۹۸

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 

برنامه ي زمان بندي انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی۹۹-۹۸