اطلاعیه های انتخاب واحد ترم بهمن ۹۸ (۳۹۸۲)

توصيه ترميم۳۹۸۲

 

تكدرس

 

اطلاعیه و برنامه‌ی زمان‌بندي انتخاب واحد اينترنتي نيم‌سال دوم سال تحصيلي ۹۹-۹۸

 

راهنمای اخذ درس به صورت مهمان در دانشگاه دیگر

 

مراحل اخذ معرفي نامه درس كارآموزي دوره كارشناسي در سامانه گلستان راهنماي دانشجو