دوره ضمن خدمت

بسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان تعهد دبيري خوابگاه های (حافظ،طرشت،هروی)

بدينوسيله برحسب تقويم اجرايي هماهنگ شده دومين دوره ضمن خدمت دانشجويان با هدف آشنايي با قوانين و مقررات پرسنل شاغل به تحصيل در دانشگاه از ساعت ۱۹:۳۰ لغایت ۲۱ در نمازخانه خوابگاه ها برگزار مي گردد.

حضور به موقع کلیه دانشجویان مشمول الزامي و مزید امتنان است.

دبيرخانه گزينش دانشجويان بورسيه

photo_2018-12-02_20-07-57-2 photo_2018-12-02_20-07-57 photo_2018-12-02_20-14-12-2 photo_2018-12-02_20-14-12 photo_2018-12-02_20-14-29 photo_2018-12-02_20-15-25 photo_2018-12-02_20-16-21 photo_2018-12-02_20-16-33 photo_2018-12-02_20-16-45 photo_2018-12-02_20-16-53 photo_2018-12-02_20-17-21 photo_2018-12-02_20-17-58 photo_2018-12-02_20-23-02