اطلاعیه شمار ۵ معاونت پژوهش وفناوری: نحوه درخواست و یا پیگیری امور مربوط به فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی در جامعه و صنعت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد نحوه درخواست و یا پیگیری امور مربوط به فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی در جامعه و صنعت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ارائه نمود. 

اطلاعیه شماره ۵ معاونت پژوهش و فناوری: نحوه درخواست و یا پیگیری امور مربوط به فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی در جامعه و صنعت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی