اطلاعیه شماره ۹ معاونت پژوهش وفناوری: دسترسی به فرم اولیه گرنت ۹۹ در سیستم پژوهشی گلستان

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد نحوه دسترسی اساتید به فرم اولیه گرنت ۹۹ و فعالیت های گروه بندی شده مرتبط با آن در سیستم پژوهشی گلستان ارائه نمود. 

اطلاعیه شماره ۹ معاونت پژوهش و فناوری: دسترسی به فرم اولیه گرنت ۹۹ در سیستم پژوهشی گلستان