اطلاعیه شماره ۸ معاونت پژوهش و فناوری در مورد فعالیت های پژوهشی با رویکرد آموزش و پرورش در گرنت ۹۹

معاونت پژوهش وفناوری در ارتباط با فعالیت های پژوهشی با رویکرد آموزش و پرورش در گرنت ۹۹ اطلاعیه ای منتشر نمود.

اطلاعیه شماره ۸ معاونت پژوهش و فناوری: فعالیت های پژوهشی با رویکرد آموزش و پرورش در گرنت ۹۹