اطلاعیه شماره ۷ معاونت پژوهش و فناوری: نحوه پیگیری درخواست های مربوط به حوزه ی فناوری اطلاعات با رعایت فاصله گذاری اجتماعی

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد نحوه پیگیری درخواست های مربوط به حوزه ی فناوری اطلاعات با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ارائه نمود. 

اطلاعیه شماره ۷ معاونت پژوهش و فناوری: نحوه پیگیری درخواست های مربوط به حوزه ی فناوری اطلاعات با رعایت فاصله گذاری اجتماعی