اطلاعیه شماره ۶ معاونت پژوهش و فناوری: درخواست صدور نامه پوششی جهت ارائه پروپوزال به صنایع، شرکت ها، سازمان ها و ….. با رعایت فاصله گذاری اجتماعی

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد نحوه درخواست صدور نامه پوششی جهت ارائه پروپوزال به صنایع، شرکت ها، سازمان ها و  ….. با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ارائه نمود. 

اطلاعیه شماره ۶ معاونت پژوهش و فناوری: درخواست صدور نامه پوششی جهت ارائه پروپوزال به صنایع، شرکت ها، سازمان ها و  ….. با رعایت فاصله گذاری اجتماعی