اطلاعیه شماره ۶ اداره سراهای دانشجویی (اصلاحیه آخرین مهلت درخواست سراها و انتخاب اتاق)