اطلاعیه شماره ۴ معاونت پژوهش و فناوری: نحوه پیگیری امور قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی

 

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد نحوه پیگیری امور قراردادهای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی توسط اعضا محترم هیئت علمی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ارائه نمود. 

اطلاعیه شماره ۴ معاونت پژوهش و فناوری: نحوه پیگیری امور قراردادهای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی