اطلاعیه شماره ۳ معاونت پژوهش و فناوری: دعوت به مشارکت پژوهشگران دانشگاه برای مقابله با ویروس کووید ۱۹

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه ای از کلیه اعضا هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه برای مشارکت در مقابله با ویروس کووید ۱۹ دعوت به عمل آورد. 

اطلاعیه شماره ۳ معاونت پژوهش و فناوری: دعوت از مشارکت هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه در مقابله با ویروس کووید ۱۹