اطلاعیه شماره ۳ خوابگاه ها

دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ آقایان به لینک روبرو مراجعه نمایند.ورودی ۹۸ برادران