اطلاعیه شماره ۳ اداره خوابگاه ها و اداره رفاه و تغذیه