اطلاعیه شماره ۱۴ معاونت پژوهش و فناوری: فراخوان انتخاب اساتید و دانشجویان پژوهشگربرتر سال ۹۹

معاونت پژوهش و فناوری در اطلاعیه ی شماره ۱۴ در مورد نحوه انتخاب اساتید و پژوهشگران برتر سال ۹۹ توضیحاتی ارائه نمود.

اطلاعیه شماره ۱۴ معاونت پژوهش و فناوری: فراخوان انتخاب اساتید و دانشجویان پژوهشگربرتر سال ۹۹