اطلاعیه شماره ۱۳ معاونت پژوهش و فناوری: به روز رسانی بانک نشریات علمی سیستم پژوهشی گلستان

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه شماره ۱۳ در مورد به روز رسانی بانک نشریات علمی سیستم پژوهش گلستان و اطلاعات مندرج در وب سایت معاونت پژوهش و فناوری توضیحاتی ارائه داد.

اطلاعیه شماره ۱۳ معاونت پژوهش و فناوری: به روز رسانی بانک نشریات علمی سیستم پژوهشی گلستان