اطلاعیه شماره ۱۲ معاونت پژوهش و فناوری: نحوه تکمیل مستندات طرح های پژوهشی ثبت شده در سال ۹۹ ازطریق سیستم پژوهشی گلستان

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد نحوه تکمیل مستندات طرح های پژوهشی که در سال ۱۳۹۹ از طریق سیستم پژوهشی گلستان ثبت شده ارائه داد. 

اطلاعیه شماره ۱۲ معاونت پژوهش و فناوری: نحوه تکمیل مستندات طرح های پژوهشی ثبت شده در سال ۹۹ ازطریق سیستم پژوهشی گلستان