اطلاعیه شماره ۱۱ معاونت پژوهش و فناوری: فرم های برخط درخواست تشویق مقالات و هزینه های شرکت در همایش های داخلی دانشجویان

معاونت پژوهش و فناوری از قرارگرفتن فرم های برخط درخواست تشویق مقالات و هزینه های شرکت در همایش های داخلی دانشجویان در وب سایت این معاونت خبر داد.

اطلاعیه شماره ۱۱ معاونت پژوهش و فناوری: فرم های برخط درخواست تشویق مقالات و هزینه های شرکت در همایش های داخلی دانشجویان