اطلاعیه شماره ۱ معاونت پژوهش و فناوری: نحوه پیگیری امور پژوهشی اعضا هیئت علمی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد نحوه پیگیری امور پژوهشی توسط اعضا محترم هیئت علمی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ارائه نمود. 

اطلاعیه شماره ۱ معاونت پژوهش و فناوری- نحوه پیگیری امور پژوهشی اعضا هیئت علمی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی