اطلاعیه شماره ۱ دانشکده علوم انسانی

زمان و مواد آزمون کتبی

دکتری رشته برنامه ریزی درسی و مصاحبه شفاهی  دکتری رشته فلسفه و کلام

اطلاعیه دانشکده علوم انسانی