اطلاعیه شماره ۲ مرکز آموزش الکترونیکی در رابطه با پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

اطلاعیه شماره ۲ مرکز آموزش الکترونیکی در رابطه با جدول زمانی کلاسهای مجازی پرسش و پاسخ و آزمون پایانی پودمان اول پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

دانلود فایل