“اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی امضای آگاهانه”

? معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی دادگستری تهران برگزار می کند.

«امضای آگاهانه»

 “سلسله کارگاه های آموزش موضوعات حقوقی”
در این جلسه مطالبی مانند، نقش امضا و تعهدات قانونی آن در اسناد و اوراق بهادار، شروط ضمن عقد،تنظیم قراردادها و… مورد بحث قرار خواهد گرفت .

مدرس: این دوره جناب آقای دکتر حسن فدایی، دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه, مدیر آموزش کرسی حقوق بشر یونسکو خواهد بود.
بدینوسیله ازاساتید و کارکنان محترم دعوت می شود دراین کارگاه شرکت فرمایند .
به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطاء خواهد شد .

? زمان برگزاری نخستین جلسه: ۲۹مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰
? مکان: سالن شهید باهنر

s