اطلاعيه پايه تشويقي سال ۱۳۹۷

استاد محترم با توجه به ماده ۵۳ آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي درصورت احراز شرايط، فرم مربوطه را تكميل و به دبيرخانه كميته منتخب دانشكده تحويل نماييد.

نمونه فرم تشويقي.

ماده ۵۳