اطلاعیه پایه تشویقی سال ۱۳۹۷

استاد محترم با توجه به ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی درصورت احراز شرایط، فرم مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه کمیته منتخب دانشکده تحویل نمایید.

نمونه فرم تشویقی.

ماده ۵۳