اطلاعيه امتحان تكدرس

شرايط شرکت در امتحانات تكدرس شهریور ۱۴۰۱ و نحوه درخواست آن به شرح زير به اطلاع دانشجويان دوره کارشناسی میرسد:

دانلود فایل اطلاعیه امتحان تکدرس