جدول زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴

بسمه تعالی

جدول زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴

ردیف مجموعه رشته های هنرآموزی و استاد کاری تاریخ مراجعه زمان مراجعه
۱ مجموعه رشته های برق و الکترونیک دوشنبه – ۹۴۰۸۲۵ ۰۸:۰۰- ۱۲:۰۰
۲ مجموعه رشته های کامپیوتر دوشنبه – ۹۴۰۸۲۵ ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۳ مجموعه رشته های مکانیک سه شنبه – ۹۴۰۸۲۶ ۰۸:۰۰- ۱۲:۰۰
۴ مجموعه رشته های کشاورزی سه شنبه – ۹۴۰۸۲۶ ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۵ مجموعه رشته های عمران سه شنبه – ۹۴۰۸۲۶ ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۶ مجموعه رشته های صنایع چوب سه شنبه – ۹۴۰۸۲۶ ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۷ مجموعه رشته های حسابداری چهارشنبه – ۹۴۰۸۲۷ ۰۸:۰۰- ۱۲:۰۰
۸ مجموعه رشته های هنر و معماری چهارشنبه – ۹۴۰۸۲۷ ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۹ مجموعه رشته های طراحی دوخت و پوشاک چهارشنبه – ۹۴۰۸۲۷ ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰

 

 

داوطلبان گرامی می بایست مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان بخشی از هزینه های برگزاری مصاحبه را به حساب شماره ۲۱۴۱۲۰۵۳۴ بانك تجارت كد ۲۱۴۰ بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي واريز و اصل فيش را همراه با ساير مدارك تحويل نمایند.