از سوی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای صورت می پذیرد :

منبع اصلی خبر

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۹۹۰۶۲۲۰۱