ارزیابی و مشاوره تناسب اندام و ساختار قامتی

اداره تربیت با همکاری دانشکده علوم ورزشی، به مناسبت هفته سلامت، برگزار میکند:

ارزیابی و مشاوره تناسب اندام و ساختار قامتی