ارزشیابی دروس ۳۹۶۲

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

دوره های روزانه شبانه و نیمه حضوری

ارزشیابی گروه های درسی نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶