اردوی علمی آموزشی در مدرسه دارالفنون

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی به سرپرستی آقای دکتر نوید ادهم و دکتر ساکی از مدرسه دارالفنون بازدید علمی داشتند

image-1