انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک برگزار میکند

اردوی بازدید از پارک فناوری پردیس و شرکت های دانش بنیان

لزوم توجه به بحث کار و کار آفرینی جزو یکی از موارد به روز در جامعه کنونی بوده به طوریکه ارتباط قشر جوان با محیط های کاری و ایجاد انگیزه در این نسل با انرژی و کارآمد  می تواند در جهت تحقق این امر مهم بسیار کارآمد و موثر باشد. لذا انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اردوی بازدید از پارک فناوری پردیش و شرکت های دانش بنیان را برای عموم دانشجویان دانشگاه فراهم نموده است. امید است با حمایت های دانشگاه از انجمن های علمی بتوانیم در نقش آفرینی جوانان و ایجاد انگیزه در آنها در امر کار و کارآفرینی قدم موثر و مفیدی را برداشته باشیم.

ordo