اردوی آٌ پارک ویژه برادران

اردوی تفریحی اپارک برادران?
هزینه:۶۵ هزار تومان ولی به ارزش ۱۰۰ هزار تومان???
زمان حرکت:پنج شنبه ۱۴ اذر ساعت ۱۵
برای ثبت نام به ایدی
@janson25
مراجعه فرمایید
#معاونت_فرهنگی
#کانون_گردشگری_دانشگاه_تربیت_دبیر_شهید_رجایی
@tourism_srttu

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b1-%db%b3%db%b0_%db%b2%db%b2-%db%b1%db%b5-%db%b4%db%b3