ارتقا مرتبه چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ چهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در دوره پنجم، در سالن جلسات شهید باهنر برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر حسن زرنوشه فراهانی از دانشکده علوم انسانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری،

و خانم دکتر زهرا شیرمحمدی از دانشکده مهندسی کامپیوتر از مرتبه استادیاری به دانشیاری،

ارتقا یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم.