ارتقا عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی

در سی وسومین نشست هیات ممیزه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی جناب آقای دکتر نجف طهماسبی پور عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم انسانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.