ارتقای مرتبه آقای دکتر سید محمد هاشمی به دانشیاری

رئیس دانشکده مهندسی برق خبر داد:

در نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی که در روز سه شنبه مورخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی “عضو هیات علمی گروه مخابرات” از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند. دانشکده مهندسی برق به این همکار ارجمند تبریک عرض نموده و برای ایشان از خداوند متعال، آرزوی توفیقات روز افزون دارد.