ارتقاي تجهيزات آزمايشگاهي دانشكده مهندسي عمران

ارتقاي تجهيزات آزمايشگاهي دانشكده مهندسي عمران

با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در برگزاري نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران، تجهيزات آزمايشگاهي سفارش داده شده توسط دانشكده مهندسي عمران از سومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي (ارديبهشت ۱۳۹۵)، تحويل دانشكده گرديد.

اين تجهيزات شامل دستگاه دبي‌سنج هفتگانه، دستگاه چكش تراكم اتوماتيك مارشال، دستگاه سيكل تست يخبندان، تحكيم اتوماتيك، آزمايش بلين اتوماتيك، آزمايش كارآيي بتن-وي بي و چندين دستگاه اپتيك مي‌باشد.

2000