ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر محمد ساکی زاده

به گزارش از دبیر محترم هیئت ممیزه دانشگاه آقای دکتر محمد ساکی زاده عضو محترم هیئت علمی گروه زیست فناوری از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند .ضمن تبریک و آرزوی موفقیت های بیشتر برای ایشان ، امیدواریم این رویداد مهم مایه رشد علمی دانشکده گردد .