ارائه گزارش کارگاه آموزشی مبردها و محیط زیست

طی جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۷ اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک که در کارگاه آموزشی مبردها و محیط زیست در آلمان شرکت نموده بوند به ارائه گزارش پیرامون این کارگاه پرداختند.

1 2 3 4