ارائه گزارش فرصت مطالعاتي كشور استراليا

ارائه گزارش فرصت مطالعاتي كشور استراليا

پيرو حضور يك ساله دكتر مهدي عربي، عضو هيات علمي گروه آموزشي نقشه برداري در كشور استراليا در راستاي استفاده از فرصت مطالعاتي و تحقيقاتي، جلسه ارائه دستاوردهاي پژوهشي اين سفر يكساله در دانشكده برگزار گرديد. در اين جلسه كه استقبال اساتيد و دانشجويان رشته نقشه برداري همراه شد، نتايج و دستاوردهاي حاصل از كار تحقيقاتي ميداني ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

01

 

02