ارائه خدمات آزمایشگاهی به آقای دکتر داوری

دانشکده مهندسی برق خبر داد

به دلیل کسب شاخص چاپ مقاله در نشریات با ضریب تاثیر بالاتر از 5 در سال 2018، مبلغ 5 میلیون تومان خدمات آزمایشگاهی از سوی شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  به آقای دکتر داوری ارائه شد.