ارائه خدمات آزمایشگاهی به آقای دکتر داوری

به دلیل کسب شاخص چاپ مقاله در نشریات با ضریب تاثیر بالاتر از ۵ در سال ۲۰۱۸، مبلغ ۵ میلیون تومان خدمات آزمایشگاهی از سوی شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  به آقای دکتر داوری ارائه شد.