اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام نمود:

نمایشگاه نشریات دانشجویی فرصتی است تا نشریات خود را هرچه بیشتر به دانشجویان معرفی کنند. بر همین اساس امسال نیز نمایشگاه نشریات دانشجویی از روز شنبه مورخ ۱۱ آذر ماه آغاز و تا روز دوشنبه مورخ ۱۳ آذر ماه دایر می باشد.

photo_2017-12-03_13-04-19 photo_2017-12-03_13-04-42 photo_2017-12-03_13-04-56 photo_2017-12-03_13-05-14 photo_2017-12-03_13-05-18 photo_2017-12-03_13-05-21 photo_2017-12-03_13-05-32photo_2017-12-04_08-20-14 photo_2017-12-04_08-20-27 photo_2017-12-04_08-20-31 photo_2017-12-04_08-20-44 photo_2017-12-04_08-20-57