اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام نمود:

خانم اکبریان اعلام نمود که این برنامه توسط  اداره باز یافت ناحیه ۳ شهر داری منطقه ۴ با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی اجرا گردید.

کار گاهها به ترتیب در کلاسهای دانشکده علوم انسانی از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۲ برگزار گردید و مدرس کارگاهکار شناس باز یافت  سرکار خانم داستانی بودند که از سوی شهر داری اداره کار گاهها را بر عهده داشتند .

در کار گاهها  برو شور های مربوط به شیوه های باز یافت در اختیار شرکت کنند گان قرار گرفت .

ارایه توضیحات وپاسخ به سوالات دانشجویان بخش دیگری از برنامه بود .

در مجموع ۲ کارگاه در کلاس و یک کار گاه در محوطه باز تشکیل شد .

قرار است هر ماه یک برنامه در دانشگاه  در این رابطه توسط شهرداری برگزار شود .

photo_2017-10-29_08-44-04 photo_2017-10-29_08-44-12 photo_2017-10-29_08-44-15