اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

در روز پنجشنبه مورخ ۸ آذر در دانشگاه تهران اولین اجلاس دپارتمان مشترک برق با حضور نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی برق دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و نمایندگان مرکز طراحی مهندسی معکوس برگزار گردید. در این اجلاس مقرر گردید که اولین مرکز تبادل اطلاعات و همکاری های علمی تشکیل گردد.