اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

از روز شنبه مورخ ۲ اردیبهشت ماه اولین روز جشنواره لیگ تدریس برتر در دانشکده علوم انسانی افتتاح گردید. باقری دبیر کانون دبیران جوان هدف از این برنامه را افزایش قابلیت های و تقویت فنون معلمی در قالب مسابقه اعلام نمود. در این جشنواره در حدود ۱۵۰ دانشجو ثبت نام نموده که در روز اول این جشنواره ۳۰ نفر قابلیت های خویش را به محک آزمایش خواهند گذاشت. وی در ادامه اعلام نمود که هیأت داوران این جشنواره را که از اساتید به نام حوزه تعلیم و تربیت هستند را آقایان دکتر جعفرپور، خالقیان، مشفق آرانی و دماوندی ذکر نمودند.

لازم به ذکر است که این جشنواره تا روز ۱۶ اردیبهشت ماه ادامه دارد و بر اساس تقویم اجرایی ارائه شده این هفته روزهای دوم و چهارم و هفته آینده نهم و یازدهم خواهد بود.

photo_2017-04-23_12-04-02