اداره فرهنگی و اجتماعی برگزار نمود:

اولین کارگاه آموزشی صوت و لحن قرآن کریم در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برگزار گردید.

photo_2017-12-17_08-36-58 photo_2017-12-17_08-37-55 photo_2017-12-17_08-38-00 photo_2017-12-17_08-38-04