اختتام طرح ملی « دستیابی به وزن مطلوب و تناسب اندام در دانش آموزان دارای اضافه وزن» اعلام شد.

با توجه به ارائه گزارش نهایی از سوی دانشکده علوم ورزشی اختتام طرح ملی « دستیابی به وزن مطلوب و تناسب اندام در دانش آموزان دارای اضافه وزن» از سوی ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.

نتایج نهایی طرح مذکور نشان داد که در اثر مداخله برای بهبود وضعیت دانش آموزان دارای اضافه وزن در سه حیطه تغذیه، فعالیت بدنی و تغییر عادات زندگی کاهش وزن ایجاد شده است و در اثر خانه نشینی بعلت شیوع بیماری کرونا اثرات مداخله حذف و باعث اضافه وزن دانش آموزان بیش از گذشته شده است.