آغاز بررسی صلاحیت های علمی داوطلبان هیات علمی

به گزارش دبیر هیآت اجرایی  جذب دانشگاه، مرحله غربال گری متقاضیان عضویت هیآت علمی دانشگاه در فرآخوان ۱۳۹۹ به تایید این هیات رسیده، و این  هیآت مجوز  برگزاری کار گروه های بررسی صلاحیت علمی را صادر نمود.

بنابراین متقاضیان می توانند بر اساس برنامه زمان بندی دانشکده ها که متعاقباً از سوی این دبیرخانه اعلام می گردد، در مصاحبه علمی شرکت نمایند.

دکتر پور کمالی در ادامه خبر فوق افزود، این دبیرخانه نسبت به جمع آوری نیاز گروه های آموزشی جهت درج در فرآخوان سال ۱۴۰۰ نیز اقدام نموده است.